คุณสมบัติโปรแกรมบัญชี PDP

โปรแกรมบัญชีสำหรับใช้งาน 2 ภาษา (Switch 2 Language Thai and English)

แยกโปรแกรมออกตามประเภทธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง รับเหมา ติดตั้ง ไฟฟ้า ประปา ค้า วัสดุ ก่อสร้าง
:เน้นเรื่องการบริหาร ต้นทุนตาม Job, Project(site) วัสดุก่อสร้าง ควบคุมการเบิกจ่ายตาม BOQ งวดการจ่ายและรับชำระเงิน

โรงงานอุตสหกรรม
: เน้นเรื่องการบริหาร ต้นทุนการผลิตตาม Job, Project, วัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป

ธุรกิจให้ บริการ เช่น ศุนย์บริการซ่อมอุปกรณ์ ศูนย์ให้คำปรึกษา
: เน้นเรื่องการบริหาร ต้นทุนตาม Job, Project ,Profit/Cost Center และเรื่องภาษี

ธุรกิจ Import/Export
: ต้องการสรุปการซื้อขายตามแต่ละสกุลเงิน และ พิมพ์แบบฟอร์มเอกสารส่งออก

ธุรกิจ สำนักงานบัญชี
: ต้องการไม่จำกัดจำนวนบริษัท สาขา ที่จะเปิดใหม่ อิสระในการออกแบบงบการเงิน

ธุรกิจ โบรกเกอร์ประกัน
: เน้นเรื่องการรับและจ่ายชำระเงินระหว่างผู้เอาประกันและบริษัทประกัน

ธุรกิจ จัดจำหน่าย [...]