โปรแกรมบัญชี วิเคราะห์งบการเงิน

:: PDP Financial Reporter and Writer ::

โปรแกรมจัดทำงบการเงิน


ราคาโปรโมชั่น 10,000 บาท


                 โปรแกรมวิเคราะห์งบการเงินสามารถดูและพิมพ์งบการเงินต่างๆ เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน งบต้นทุนการผลิต งบการแสเงินสด…

 

- กำหนดรหัสและชื่องบการเงินได้เอง รองรับงบการเงินได้ ทุกประเภท อาทิ งบดุล, งบกำไรขาดทุน, งบต้นทุนขาย, งบต้นทุนการผลิต, รายละเอียดประกอบงบต่างๆ

- รองรับงบการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ อาทิ

- งบกระแสเงินสด (ตามพระราชบัญญัติการบัญชี 2543 ให้บริษัทจำกัด ต้องยื่นงบกระแสเงินสดด้วย)

- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนผู้ถือหุ้น

- งบกำไรสะสม

- กำหนดรูปแบบงบการเงินได้เอง อาทิ

- รายการในแต่ละบรรทัด

- การจัดย่อหน้าของรายการ

- การขีดเส้นใต้ตัวเลข ทั้งเส้นเดี่ยวและเส้นคู่

- กำหนดสูตรต่างๆ ที่ต้องใช้ได้เอง

- กำหนดเปอร์เซ็นต์ การ กระจายรายได้ ค่าใช้จ่ายเข้าฝ่าย แผนก โครงการ หรือ งาน

- ความสามารถในการเลือกดู/พิมพ์งบการเงินได้ตาม บริษัท สาขา ฝ่าย แผนก (Profit / Cost Center) และตามรหัสงานหรือโครงการ

- ทำงบการเงินรวมของหลายบริษัท, สาขา, ฝ่าย, แผนกได้ (Consolidate)

- สามารถออกแบบงบดุล, งบกำไรขาดทุน, งบต้นทุนการผลิต, งบต้นทุนขาย, รายละเอียดประกอบงบต่างๆ ได้เอง

- มีงบกระดาษทำการที่สามารถเลือกดู/พิมพ์ได้ตาม บริษัท สาขา แผนก

- Layout ของงบการเงินมีให้เลือกดู/พิมพ์ 10 Layout

- เปรียบเทียบผลการดําเนินงานสะสมถึงงวดนี้กับผลการ ดําเนินงานสะสม

- เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับประมาณการของงวดนี้ กับผลการดําเนินงานสะสม

- เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ประมาณการและเปอร์เซ็นต์เทียบกับผลรวมของวดนี้กับผลการดําเนินการสะสม

- เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของงวดนี้ กับงวดที่แล้ว

- เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน, ประมาณการของงวดนี้ กับผลการดําเนินงาน, ประมาณการสะสม

- เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของแต่ละสาขา ฝ่าย แผนก หรือ งาน/โครงการ

- เปรียบเทียบผลการดําเนินงานสะสมของปีปัจจุบัน กับ ผลการดำเนินของทั้งปีที่ผ่านมา

- เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของงวดนี้ของปีนี้ กับ ปีที่แล้ว

- เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของงวดนี้ย้อนหลัง 5 ปี

- เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของทั้ง 12 เดือน หรือทั้ง 4 ไตรมาส

>


โปรแกรม ระบบ บัญชี วิเคราะห์ งบการเงิน ออกแบบ งบ การเงิน งบลงทุน ของ บริษัท จำกัด ห้าง หุ้น ส่วน นิติบุคคล มหาชน ตลาดหลักทรัพย์ กลต หมายเหตุประกอบงบการเงิน ตัวอย่าง รายงาน การจดทำ งบการเงิน ผู้ตรวจสอบ audit auditor มาตรฐาน การ บัญชี เพื่อ การ บริหาร โรงแรม โรงเรียน โรงงาน รับ เหมา ก่อสร้าง ปตท ธนาคาร
การ จัดทำ วิเคราะห์ งบ การ เงิน FR income financial statement cash flow balance sheet working paper profit and lose