โปรแกรมบัญชี สินทรัพย์ถาวร

:: PDP Fixed Asset System ::
โปรแกรมสินทรัพย์ถาวร


ราคาโปรโมชั่น 10,000 บาท


                    โปรแกรมบริหารสินทรัพย์หรือโปรแกรมสินทรัพย์ (โปรแกรม Fixed Asset) เป็นโปรแกรมที่ช่วยคำนวณค่าเสื่อมราคาทั้งทางภาษีและทางบัญชีซึ่งเป็นงานด้านบัญชีแล้ว ยังมีส่วนที่ช่วยในการบริหารสินทรัพย์แต่ละชิ้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน โดยสามารถตรวจสอบประวัติสินทรัพย์แต่ละชิ้น ตั้งแต่การติดตั้ง ผู้ดูแล สถานที่ตั้ง การโอนย้าย ประวัติการซ่อมแซม การประกันภัย…- สามารถกำหนดประเภททรัพย์สิน
- กำหนด Asset Group ผูกกับ GL Account ที่เป็นกลุ่ม ทรัพย์สิน
- กำหนด Asset Sub Group GL Transaction แยกตาม Asset Group และ ตาม Cost Center
- สามารถบันทึกรายละเอียดทรัพย์สินว่า ซื้อจากใคร ที่ไหน ยี่ห้อ รุ่น Serial No. โรงงานผู้ผลิต
- หน่วยงานที่รับผิดชอบทรัพย์สินสามารถบันทึกรายละเอียดตามสถานที่ตั้ง(Location) และพนักงานที่ดูแล ทรัพย์สินได้
- กำหนดรหัสของทรัพย์สินหลัก (Parent Asset Code) ได้ และสามารถรายงานโดย Sort ตามรหัสทรัพย์สินหลักได้
- กำหนดวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคาของแต่ละทรัพย์สิน มีให้เลือก 4 วิธี

1.Straight Line
2.Declining
3.Double Declining
4.None สำหรับทรัพย์สินที่กฏหมายกำหนดไว้ว่า ไม่ ต้องคำนวณค่าเสื่อมราคา เช่น ที่ดิน เป็นต้น

- รองรับการคำนวณค่าเสื่อมราคาตามกฎหมายใหม่ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถหักค่าเสื่อมราคาเริ่มต้นที่ 40% เป็นต้น
- บันทึกรายละเอียดต้นทุนของทรัพย์สินแต่ละตัว เช่น ราคาทรัพย์สิน ค่าติดตั้ง ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น
- สามารถบันทึกรายการซื้อย้อนหลังโดยให้ระบบคำนวณ ค่าเสื่อมราคาตั้งแต่วันที่ซื้อ บันทึกเป็นค่าเสื่อมราคาใน งวดปัจจุบันได้
- บันทึกค่าเสื่อมได้ทั้งทางวิธีบัญชีและ วิธีทางภาษี
- บันทึกประวัติการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน
- บันทึกการโอนย้ายทรัพย์สินระหว่างหน่วยงาน สถานที่ตั้ง ผู้ดูแล พร้อมรายงานตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนยืนยัน (Confirm)
- บันทึกการขายทรัพย์สินหรือหยุดคำนวณค่าเสื่อม พร้อม รายงานเพื่อให้อนุมัติการตัดจำหน่าย
- รายงานทะเบียนทรัพย์สินพร้อมค่าเสื่อมราคา โดยแยก ตามหน่วยงาน โครงการ
- รายงานค่าเสื่อมราคา ประจำเดือนแบบสรุป สามารถ แสดงทั้งยอดยกมา รายการที่ตัดจำหน่วยในงวด รายการ ที่ซื้อมาใหม่ในงวด และค่าเสื่อมของงวดปัจจุบัน
- มีรายงานวางแผนการจัดซื้อหรือตัดจำหน่ายล่วงหน้า 5 ปี (Planning Report)
- มีรายงานทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือน (Property Tax)
- รายงานการตรวจนับทรัพย์สิน สามารถสั่งให้เรียงตาม(Sort) ตามสถานที่ตั้ง (Location) ก่อนได้ เนื่องจาก ทรัพย์สินบางตัวถูกคำนวณค่าเสื่อมราคาของหน่วยงาน ใดหน่วยงานหนึ่ง แต่ตัวทรัพย์สินไม่ได้ตั้งอยู่ที่หน่วยงาน นั้น
- รายงานทรัพย์สินที่เข้ามาระหว่าง งวด สามารถแยกเป็น ทรัพย์สินที่เริ่มใช้งานแล้วหรืออยู่ระหว่างการติดตั้ง สามารถเลือกรายงานได้ทั้งแบบประจำเดือน (Monthly) และแบบประจำปี (Yearly)
- รายงานทรัพย์สินที่จำหน่ายไปหรือตัดบัญชีไประหว่างงวด สามารถเลือกรายงานได้ทั้ง แบบประจำเดือน (Monthly) และแบบประจำปี (Yearly)

>


โปรแกรม บริหาร ระบบ บัญชี สินทรัพย์ ถาวร fixed asset software fixed assets program fix asset system โปรแกรม คิด คำนวณ ค่าเสื่อม โปรแกรม บริหาร ระบบ บัญชี ทรัพย์สิน ถาวร ค่าเสื่อมราคาสะสม FA fixed asset management depreciation