Archive for the 'PDP' Category

คุณสมบัติโปรแกรมบัญชี PDP

โปรแกรมบัญชีสำหรับใช้งาน 2 ภาษา (Switch 2 Language Thai and English)

แยกโปรแกรมออกตามประเภทธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง รับเหมา ติดตั้ง ไฟฟ้า ประปา ค้า วัสดุ ก่อสร้าง
:เน้นเรื่องการบริหาร ต้นทุนตาม Job, Project(site) วัสดุก่อสร้าง ควบคุมการเบิกจ่ายตาม BOQ งวดการจ่ายและรับชำระเงิน

โรงงานอุตสหกรรม
: เน้นเรื่องการบริหาร ต้นทุนการผลิตตาม Job, Project, วัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป

ธุรกิจให้ บริการ เช่น ศุนย์บริการซ่อมอุปกรณ์ ศูนย์ให้คำปรึกษา
: เน้นเรื่องการบริหาร ต้นทุนตาม Job, Project ,Profit/Cost Center และเรื่องภาษี

ธุรกิจ Import/Export
: ต้องการสรุปการซื้อขายตามแต่ละสกุลเงิน และ พิมพ์แบบฟอร์มเอกสารส่งออก

ธุรกิจ สำนักงานบัญชี
: ต้องการไม่จำกัดจำนวนบริษัท สาขา ที่จะเปิดใหม่ อิสระในการออกแบบงบการเงิน

ธุรกิจ โบรกเกอร์ประกัน
: เน้นเรื่องการรับและจ่ายชำระเงินระหว่างผู้เอาประกันและบริษัทประกัน

ธุรกิจ จัดจำหน่าย [...]

โปรแกรมบัญชี สินทรัพย์ถาวร

:: PDP Fixed Asset System ::

ราคาโปรโมชั่น 10,000 บาท

                    โปรแกรมบริหารสินทรัพย์หรือโปรแกรมสินทรัพย์ (โปรแกรม Fixed Asset) เป็นโปรแกรมที่ช่วยคำนวณค่าเสื่อมราคาทั้งทางภาษีและทางบัญชีซึ่งเป็นงานด้านบัญชีแล้ว ยังมีส่วนที่ช่วยในการบริหารสินทรัพย์แต่ละชิ้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน โดยสามารถตรวจสอบประวัติสินทรัพย์แต่ละชิ้น ตั้งแต่การติดตั้ง ผู้ดูแล สถานที่ตั้ง การโอนย้าย ประวัติการซ่อมแซม การประกันภัย…

โปรแกรมบัญชี จัดซื้อ

:: PDP Purchase Order / Purchasing System ::

ราคาโปรโมชั่น 10,000 บาท

                      เป็นโปรแกรมบริหารงานจัดซื้อ หรือ โปรแกรมจัดซื้อ เริ่มตั้งแต่ทำใบขอซื้อ(PR) จากหน่วยงานต่างๆ เมื่อได้รับการอนุมัติ ดึงใบขอซื้อมาออกเป็นใบสั่งซื้อ เวลารับสินค้าที่สั่งซื้อก็สามารถอ้างอิงจากเอกสารใบสั่งซื้อ…

โปรแกรมบัญชี สินค้าคงคลัง

:: PDP Inventory Control System ::

ราคาโปรโมชั่น 10,000 บาท

               สินค้าคงคลังมีผลโดยตรงกับผลการดำเนินงานของกิจการว่าจะมีกำไรหรือขาดทุน โปรแกรมบริหารสินค้าคงคลัง หรือ บริหาร สต็อก สินค้า จะช่วยในการควบคุมวัตถุดิบให้พอเหมาะต่อการใช้งาน และผลิตสินค้าสำเร็จรูปให้เพียงพอกับการจัดจำหน่าย

โปรแกรมบัญชี ขาย / จัดจำหน่าย

:: PDP Sales Order / Order Entry System ::

ราคาโปรโมชั่น 10,000 บาท

                   เป็นโปรแกรมบริหารงานขายหรือโปรแกรมขายช่วยบริหารงานขายเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว เริ่มตั้งแต่ทำใบเสนอราคา เปิดใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน เมื่อเกิดการขายแล้ว สามารถออกรายงานวิเคราะห์การขายเพื่อผู้บริหารว่า สินค้าตัวไหนขายดีที่สุด ในทำเลไหน(location) หรือ โซนไหน ในช่วงเวลาไหน และ sale คนไหนทำยอดขายได้ดีที่สุด และ ยังสามารถวิเคราะห์ออกมาว่า สินค้าตัวไหนที่ทำกำไรให้มากที่สุดด้วย … ฯลฯ…

โปรแกรมบัญชี แยกประเภท

:: PDP General Ledger System ::

ราคาโปรโมชั่น 10,000 บาท

                 โปรแกรมบัญชีแยกประเภทคือโปรแกรมที่ทำหน้าที่แยกประเภทของเอกสารทางบัญชีเป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการวิเคราะห์และจัดทำงบการเงิน โปรแกรมยังสามารถพิมพ์รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย กระดาษทำการ และ ภงด. ต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด…

โปรแกรมบัญชี วิเคราะห์งบการเงิน

:: PDP Financial Reporter and Writer ::

ราคาโปรโมชั่น 10,000 บาท

                 โปรแกรมวิเคราะห์งบการเงินสามารถดูและพิมพ์งบการเงินต่างๆ เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน งบต้นทุนการผลิต งบการแสเงินสด…