โปรแกรมบัญชี จัดซื้อ

:: PDP Purchase Order / Purchasing System ::
โปรแกรมจัดซื้อ


ราคาโปรโมชั่น 10,000 บาท


                      เป็นโปรแกรมบริหารงานจัดซื้อ หรือ โปรแกรมจัดซื้อ เริ่มตั้งแต่ทำใบขอซื้อ(PR) จากหน่วยงานต่างๆ เมื่อได้รับการอนุมัติ ดึงใบขอซื้อมาออกเป็นใบสั่งซื้อ เวลารับสินค้าที่สั่งซื้อก็สามารถอ้างอิงจากเอกสารใบสั่งซื้อ…

-  ทำการเปรียบเทียบราคาก่อนสั่งซื้อ (Price Comparison)

-  สามารถดูประวัติการสั่งซื้อ (Purchase Histories)

-  บันทึกใบขอซื้อ(Purchase Request) และใบสั่งซื้อ (Purchase Order) แยกตามแต่ละหน่วยงาน และ งาน (Job) ได้

-  รวบรวมใบขอซื้อเพื่อจัดทำใบสั่งซื้อ

-  สามารถเลือกได้ว่าจะเริ่มขั้นตอนการทำงานที่ใบขอซื้อ หรือ ใบสั่งซื้อ (ไม่ต้องมีใบขอซื้อ) หรือจะรับสินค้า โดยไม่ต้อมมีใบสั่งซื้อก็ได้

-  เอกสารใบสั่งซื้อ 1 ใบ สามารถอ้างอิงใบขอซื้อได้หลายใบ (Many-to-one)

-  สามารถแยกแบบฟอร์มการสั่งซื้อและการสั่งจ้างหรือสั่งซ่อมได้

-  หน้าจอแต่ละหน้าจอมีแสดงสถานะของเอกสารอย่างละเอียด

-  มีหน้าจอสอบถามข้อมูล (Inquiry) สะดวกในการค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับ เอกสารต่างๆ สินค้า ผู้ขาย เงื่อนไขการซื้อ เป็นต้น 

-  มี รายงานใบสั่งซื้อที่ยังรับไม่ครบ (Outstanding Report)

-  มี รายงาน แสดงยอดสั่งซื้อที่ รับแล้ว และยอดสั่งซื้อที่ยังค้างรับ (Statement Report)

-  สามารถบันทึกได้ทั้งการซื้อสดหรือการซื้อเชื่อ

-  สามารถบันทึกการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ตามสกุลเงิน ได้

-  สามารถบันทึกราคาซื้อต่อหน่วยได้สูงถึง 99 ล้าน ทศนิยม 4 ตำแหน่ง

-  สามารถแก้ไขยอด VAT เพื่อให้ตรงกับใบกำกับภาษีของ Supplier ได้

-  สามารถบันทึกตั้งหนี้จากรหัสสินค้าหรือตั้งจากรหัสบัญชีค่าใช้จ่ายได้

-  มีรายงานประวัติการสั่งซื้อ

-  มีรายงานสรุปเจ้าหนี้รายตัว (Statement) และหนี้ที่ครบกำหนดชำระ

-  มีรายงานสรุปการเคลื่อนไหวเจ้าหนี้

-  รายงานวิเคราะห์อายุหนี้ ตามเจ้าหนี้, ตามเอกสาร สามารถกำหนดช่วงวันที่จะวิเคราะห์ได้

-  บันทึกการจ่ายชำระหนี้การค้า และพิมพ์ใบสำคัญจ่าย (Payment Voucher)

-  สามารถเลือกชำระโดย เงินสด, เช็ค, โอนบัญชีธนาคาร, ดร๊าฟ

-  สามารถจ่ายชำระหนี้แบบบางส่วน (Partial) หรือการจ่ายชำระแบบเกินได้

-  สามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีจ้าง ทำของหรือค่าซ่อม และ หนังสือ 1 ใบสามารถหักภาษีได้ มากกว่า 1 อัตรา

-  มีระบบการรับวางบิล ซึ่งเลขที่ใบรับวางบิลสามารถใช้ อ้างอิงใน ขั้นตอน การจ่ายชำระได้

-  บันทึกการรับสินค้า สามารถระบุฝ่ายแผนกที่จะรับภาระ ค่าใช้ จ่ายนี้ และพิมพ์ใบรับสินค้าเข้าสต๊อก ขณะเดียวกัน ก็พิมพ์ใบสำคัญซื้อ (Purchase Voucher)

-  บันทึกการรับสินค้าได้ทั้งโดยการอ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) และกรณีที่รับโดยไม่ต้องอ้างอิง

-  สามารถบันทึกรายการบวกหรือรายการหักอื่น ๆนอกเหนือ จากค่าสินค้าได้ และสามารถระบุว่าให้บวกหรือหักก่อนคำนวณภาษี มูลค่าเพิ่มได้ (ค่าขนส่ง, ภาษีนำเข้า, ค่าธรรมเนียมต่างๆ)

-  การบันทึกส่วนลดการค้า ทำได้ทั้งลดทีละรายการหรือลดทั้งใบ ได้ทั้งเป็นจำนวนเงินและเป็น %

-  การคิด VAT สามารถทำได้ทั้งทุกอัตรา และทั้งราคารวมภาษี, ไม่รวมภาษี

-  บันทึกการเพิ่มหนี้/ลดหนี้ (Debit/Credit Note) และพิมพ์ใบแจ้งขอลดหนี้/เพิ่มหนี้ (ได้ทั้งกรณีราคาผิดหรือส่งคืนสินค้า)

-  กรณีตั้งหนี้จากรหัสบัญชีค่าใช้จ่าย 1 อินวอยซ์สามารถบันทึกใบกำกับภาษีซื้อได้ไม่จำกัด

-  สิ้นเดือนสามารถพิมพ์ใบต่อ ภ.ง.ด.3 หรือ ภ.ง.ด.53 ได้ทันที

-  สามารถบันทึกรายการปรับปรุงยอดเจ้าหนี้ได้

>

 

 

purchasing or purchase order management วิเคราะห์ vendor performance
โปรแกรม ระบบ บัญชี บริหาร งาน จัด ซื้อ สินค้า วัตถุดิบ โปรแกรม พิมพ์ ใบ สั่ง ซื้อ program purchase order software purchasing system โปรแกรม po วิเคราะห์ ซื้อ purchase analysis software ฝ่ายจัดซื้อ แผนกจัดซื้อ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ระบบ วิเคราะห์ การ จัด ซื้อ

โปรแกรม บริหาร จัดการ ระบบ บัญชี เจ้าหนี้ การค้า วงเงิน สินเชื่อ รายจ่าย ค่าใช้จ่าย โปรแกรม พิมพ์ ใบ วางบิล ใบสำคัญ ใบสำคัญจ่าย ใบกำกับภาษี ใบสั่งซื้อ ใบรับของ ใบสำคัญงรับ แผนกการเงิน ตรวจสอบ ทำเช็ค ทะเบียนคุม เช็ค หนังสือ รับรอง การหักภาษี เจ้าหนี้การค้า วิเคราะห์ อายุ เจ้า หนี้ เพิ่มหนี้/ลดหนี้ Debit note Credit Note โปรแกรม ap system software โปรแกรม account payable software ระบบค่าใช้จ่าย งบประมาณ ใน การ จัดซื้อ ตาม BOQ ต้นทุน ก่อสร้าง site งานก่อสร้าง